ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

|

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น