ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถาณการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 พ.ศ.2564

|