ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด่วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์ การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด่วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร