ประกาศกำหนดลหักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย พันธุ์รัตน์ รองนายกฯ, พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จาก อบต.ทับสวาย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 9 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ แก้วสีทา, นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการ นายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จาก อบต.ทับสวาย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 27 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

นายปราโมทย์ แก้วสีทา รองนายกอบต.ทับสวาย ,นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการนายก อบต.ทับสวาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ฯ ,พัฒนาการจังหวัด ,พัฒนาการอำเภอ พร้อมคณะ ในการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านนายสละ สาระบัว บ้านทับสวาย หมู่ 1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายสละ สาระบัว และกองทุนบทบาทสตรีตำบลทับสวาย ได้มอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 4 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์จปฐ. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น

อ่านเพิ่มเติม »

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยท่านนายกสิทธิชัย ลวกไธสง จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย วันผู้สูงอายุตำบลทับสวาย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสรงน้ำพระและ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และในงานท่านสส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลง และท่านผู้กำกับ สภ.ห้วยแถลง ได้มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุในตำบล

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ แก้วสีทา, นายสุรชัย พันธุ์รัตน์ รองนายก อบต., นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการ นายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากสภากาชาดไทย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 17 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอขอบคุณ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (โรงงานน้ำตาลพิมาย) ที่ได้บริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 37 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 51 แพ็ค จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย พันธุ์รัตน์ รองนายก อบต. นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการ นายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากสภากาชาดไทย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 9 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

#ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบ

อ่านเพิ่มเติม »

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยคณะผู้บริหาร นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย, รองนายก อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 12 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จากรพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 15 มีนาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยคณะผู้บริหาร นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย, รองนายก อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 26 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จากรพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม »