นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลทับสวาย ประจำปี 2565

|