นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565

|