ติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

|

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลทับสวาย ตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan)