ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เพื่อเป็นการสร้างวินัยในด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้แนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs