จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด

|