งานสาธารณสุข อบต.ทับสวาย ดำเนินการพ่นหมอกควันอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

|