ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับวาย ขอประชาสัมพันธ์ ” เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ” เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และลูกหลานของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง