ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก และตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัวต์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที