โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย ครั้งที่ 1

|

       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่าน สส.ทัศนาพร   เกษเมธีการุณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย