กิจกรรมประชุมให้ความรู้ด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

|

เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมีนาคม โดย นายสิทธิชัย ลวกไธสง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้บรรยายให้ความรู้และนโยบายแก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานพัฒนาการทำงานในองค์กรตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคีมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้บุุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ