กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

|

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย พร้อมสมาชิกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสับสนุน และสร้างวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เป็นผู้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงค์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่”