กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ 2566

|

มื่อวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. นายสิทธิชัย ลวกไธสง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ร่วมกันแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติงานในหน้าที่