กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ

|

กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566