กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ.2565

|

ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ.2565 โดยท้องที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
เลขที่ 1393 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4424 4411 โทรสารหมายเลข 0 4424 4411

https://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=3598da78-401f-4ff4-a58d-7cf7c7a11cfd.pdf

https://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=fbd1459c-7682-4bb4-942e-1356157930d8.pdf

https://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=a35733a0-ec75-45c1-95f3-e0678e40b7bb.pdf