การเป็นสถานที่ในการอบรมการลงระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ของเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอห้วยแถลง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย

|