การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอห้วยแถลง ของศพด.อบต.ทับสวาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

|