การรายงานผลการดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปี พ.ศ.2564 และประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

|