การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)

|

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทับสวาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ ๑,๔ จำนวน ๒ ราย