การประชาคมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดำเนินการออกประชุมประชาคมสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตตำบลทับสวาย เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคม เพื่อแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น รบกวนชุมชน ซึ่งเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน