การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563

|

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลทับสวาย ตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan) ประจำเดือน ธันวาคม 2563