การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

|

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลทับสวาย ตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564