การตรวจแนะนำร้านอาหาร ตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

|

ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ร้านอาหาร ตลาด เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ