การตรวจสอบแหล่งน้ำเสียน้ำทิ้ง ในพื้นที่ตำบลทับสวาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

|