การดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและให้ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า