การดำเนินกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ 2566

|

มื่อวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 37 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายสิทธิชัย ลวกไธสง  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย รับทราบแนวทาง นโยบายไม่รับของขวัญ โดยได้มีการออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคน งดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญ