การจัดทำหน้ากากผ้า ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

|

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นในเดือน เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและบุครากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลทับสวาย ได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)