การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  ขอประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้าน “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”