การกำกับดูแลการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์  “เรื่อง  การกำกับดูแลการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศ